Pedraz. Un altre jutge estrella

Un magistrat no pot publicar resolucions judicials en el seu compte de tuiter tal com Pedraz ha publicat avui l'auto contra Mario Conde. Les resolucions judicials són públiques i tenim instruments més que suficients per llegir-les i conèixer el seu contingut. Les resolucions són públiques i totes elles es publiquen.

Els comptes de Tuiter dels magistrats no es poden convertir en una eina paral·lela de publicació de resolucions, entre altres coses, perquè la dita publicació adopta un caràcter subjectiu, és a dir, el jutge decideix quines resolucions publica i quines no, de manera que automàticament és el mateix jutge que decideix donar un ressò mediàtic a una resolució en particular.

Ha de continuar havent-hi butlletins destinats a publicar les sentències -totes les sentencies- i han de ser els mitjans de comunicació els que decideixen quines sentències són mediàtiques i per tant quines cal publicar als diaris o als seus comptes de tuiter i quines no. Però un magistrat? El mateix magistrat que instrueix el cas no pot atorgar-li ressò mediàtic a una determinada resolució judicial dictaminada per ell.

Què farà el magistrat Pedraz? Publicarà a partir d'avui totes les resolucions judicials en el seu compte de tuiter? No! publicarà les que ell consideri que han de tenir ressò mediàtic. Opinarà doncs implícitament sobre quines sentències han de tenir ressò mediàtic.

Quan un jutge publica una resolució en el seu compte de tuiter, està opinant sobre la mateixa, ans li dóna més importància a aquesta resolució que no pas a una altra.

Un jutge no opina, un jutge imparteix justícia. Un jutge que opina (en la seva qualitat de jutge) sobre l'assumpte instruit està pròxim a la discrecionalitat totalitaria i posa en greu perill la separació de poders. Cal que de forma immediata el consell general del poder judicial ordeni a Pedraz eliminar del seu compte de tuiter l'auto publicat i que es prohibeixi taxativament als magistrats publicar en el seu compte de tuiter qualsevol resolució judicial. El contrari, posaria en greu perill la independència i la imparcialitat del poder judicial.